" Αποδέχομαι αυτό το βραβείο για λογαριασμό όλων των καλών δασκάλων που έχω γνωρίσει όλα αυτά τα χρόνια. Όλων των δασκάλων που πάσχισαν να οικοδομήσουν σχέσεις με τους μαθητές τους. Σχέσεις βασισμένες στην τιμή. Άνδρες και γυναίκες που δεν ήταν ποτέ εφησυχασμένοι, που πάντοτε, στην αδιάκοπη προσπάθεια τους να προσδιορίσουν και να επαναπροσδιορίσουν την σημασία της λέξης «Παιδεία» έθεταν ερωτήματα. Ο «Δάσκαλος της Χρονιάς» δεν είναι ο καλύτερος δάσκαλος. Οι καλοί δάσκαλοι είναι πολύ χαμηλών τόνων για να γίνουν εύκολα αντιληπτοί. Ο «Δάσκαλος της Χρονιάς» όμως, είναι ένας σημαιοφόρος, ένα σύμβολο γι’ αυτούς τους αφανείς ήρωες που πρόθυμα αφιερώνουν τη ζωή τους στα παιδιά. Η διάκριση αυτή τους ανήκει εξ’ ίσου. " Απόσπασμα από ομιλία του John Taylor Gatto το 1990 στη Νέα Υόρκη (Βλέπε σχετικό άρθρο http://bit.ly/19z7T7G )


 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

4η Περίοδος Επιμόρφωσης (Απρίλιος – Νοέμβριος 2013)

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ΓΕΝΙΚΑ

Στο πλαίσιο της Πράξης με γενικό τίτλο «Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση και Εφαρμογή των ΤΠΕ στη Διδακτική Πράξη» που είναι ενταγμένη στους Άξονες Προτεραιότητας 1, 2 και 3 του Ε.Π. «Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ 2007-2013, η οποία υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, θα διεξαχθεί η τέταρτη (4η) περίοδος επιμόρφωσης κατά το διάστημα Απριλίου – Νοεμβρίου 2013.

Αντικείμενο της επιμόρφωσης Β’ επιπέδου είναι η εκμάθηση των αρχών παιδαγωγικής αξιοποίησης των ΤΠΕ, η απόκτηση δεξιοτήτων, κατά κλάδο εκπαιδευτικών, για την παιδαγωγική αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού και εργαλείων γενικής χρήσης και η καλλιέργεια του τρίπτυχου γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις.

Στο πλαίσιο της Πράξης διεξάγονται προγράμματα επιμόρφωσης Β’ επιπέδου σε όλη τη χώρα, στα Κέντρα Στήριξης Επιμόρφωσης (ΚΣΕ), για τους εξής κλάδους εκπαιδευτικών: ΠΕ02 (Φιλόλογοι), ΠΕ03 (Μαθηματικοί), ΠΕ04 (καθηγητές Φυσικών Επιστημών), ΠΕ60/70 (Νηπιαγωγοί/ Δάσκαλοι), ΠΕ19/20 (καθηγητές Πληροφορικής). Επίσης, δυνατότητα συμμετοχής στην επιμόρφωση, σε ένα ποσοστό του πλήθους των επιμορφούμενων ενός προγράμματος1, έχουν εκπαιδευτικοί «συναφών» κλάδων, δηλαδή εκπαιδευτικών που έχουν δυνατότητα διδασκαλίας μαθημάτων των παραπάνω κλάδων, ως πρώτη ή δεύτερη ανάθεση (π.χ. εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ12.10-Φυσικοί Ραδιοηλεκτρολόγοι, ΠΕ14.04-Γεωπόνοι μπορούν να παρακολουθήσουν ένα πρόγραμμα επιμόρφωσης ΠΕ04, διότι έχουν τη δυνατότητα να διδάξουν Φυσική και Βιολογία αντίστοιχα, ως δεύτερη ανάθεση).

Τα επιμορφωτικά προγράμματα διεξάγονται σε επιμορφωτικές περιόδους (κάθε επιμορφωτική περίοδος καλύπτει κατά προσέγγιση τη διάρκεια ενός σχολικού έτους), στο διάστημα 2010 -2014. Υλοποιούνται σε ομάδες 10 έως 15 ατόμων και η διδασκαλία διαρκεί 96 ώρες, κατανεμημένες εν γένει σε 6 ώρες ανά εβδομάδα. Τα μαθήματα γίνονται εκτός σχολικού ωραρίου, ώστε να μην παρεμποδίζεται η κανονική λειτουργία των σχολείων.

Τα επιμορφωτικά προγράμματα συμπληρώνονται με την εφαρμογή γνώσεων και δεξιοτήτων Β’ Επιπέδου μέσα στη σχολική τάξη από τους επιμορφούμενους, ως οργανικό κομμάτι της επιμορφωτικής διαδικασίας, με την υποστήριξη και καθοδήγηση των επιμορφωτών και των υποστηρικτικών δομών της Πράξης.

Ως εκ τούτου, δυνατότητα συμμετοχής στην επιμόρφωση έχουν οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι κατά την περίοδο που θα παρακολουθήσουν το επιμορφωτικό πρόγραμμα, ασκούν διδακτικό έργο στην τάξη.

Οι πρώτοι μήνες των επιμορφωτικών προγραμμάτων διατίθενται αποκλειστικά για επιμορφωτικές συνεδρίες στα ΚΣΕ (δύο 3ωρα ανά εβδομάδα), ενώ στη συνέχεια υπάρχουν

ανάμεικτα διαστήματα συνεδριών παράλληλα με δράσεις εφαρμογής στην τάξη συνοδευόμενες και από άλλες υποστηρικτικές δράσεις για τους επιμορφούμενους.

2. ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Η υλοποίηση των προγραμμάτων της 4ης Περιόδου Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στο πλαίσιο της παρούσας Πράξης ξεκινά τη Δευτέρα 08 Απριλίου 2013 και ολοκληρώνεται στα μέσα Νοεμβρίου 2013.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν μόνιμοι εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των κλάδων ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04, ΠΕ60, ΠΕ70 και ΠΕ19/20 ιδιωτικών και δημόσιων σχολείων, καθώς και «συναφών» κλάδων (βλέπε επίσης παράγραφο 1 της παρούσας).

Προϋπόθεση συμμετοχής είναι οι εκπαιδευτικοί των ανωτέρω κλάδων (i) να έχουν πιστοποιηθεί επιτυχώς για τις γνώσεις και δεξιότητες Α’ Επιπέδου, στο πλαίσιο των Πράξεων α) «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στην Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση» του μέτρου 1.2 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας» (Γ’ ΚΠΣ), β) «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε βασικές δεξιότητες των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε) στην εκπαίδευση» του ΕπεΑεΚ II και γ) της παρούσας Πράξης ή (ii) να είναι ενταγμένοι στο μητρώο επιμορφωτών των ανωτέρω Πράξεων α και β και (iii) να μην έχουν επιλεγεί και παρακολουθήσει ήδη πρόγραμμα επιμόρφωσης Β’ Επιπέδου. Από την παραπάνω προϋπόθεση περί πιστοποίησης Α’ επιπέδου, εξαιρούνται οι εκπαιδευτικοί του κλάδος ΠΕ19/20. Επίσης, προϋπόθεση συμμετοχής αποτελεί η άσκηση διδακτικού έργου σε τάξη κατά τη σχολική χρονιά που παρακολουθούν το επιμορφωτικό πρόγραμμα (βλέπε επίσης παράγραφο 1 της παρούσας).

Προκειμένου να διευκολυνθούν οι εκπαιδευτικοί που δεν πληρούν την προϋπόθεση (i) συμμετοχής στην επιμόρφωση Β’ Επιπέδου, στο πλαίσιο της παρούσης Πράξης διεξάγονται επίσης (κατά τακτές χρονικές περιόδους) διαδικασίες πιστοποίησης Α’ Επιπέδου.

Επισημαίνεται ότι, τα προγράμματα της παρούσας επιμορφωτικής περιόδου θα διακοπούν, στο τέλος της φετινής σχολικής χρονιάς, τέλος Ιουνίου 2013, για τις καλοκαιρινές διακοπές και θα συνεχιστούν με τη νέα σχολική χρονιά, από 9 Σεπτεμβρίου 2013, οπότε και θα υλοποιηθούν και οι παρεμβάσεις «εφαρμογής στην τάξη» των επιμορφούμενων.

Συνεπώς, παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί που για οποιοδήποτε λόγο την επόμενη σχολική χρονιά (2013-2014), ενδέχεται

• να μην βρίσκονται στον τόπο της σημερινής τους απασχόλησης (πχ. ενδεχόμενη απόσπαση, μετάθεση σε άλλο τόπο κ.α.),

• να μην ασκούν διδακτικό έργο (πχ. ενδεχόμενη απόσπαση σε υπηρεσίες, γραφεία κλπ, ενδεχόμενη μη απασχόληση σε περίπτωση εκπαιδευτικών ιδιωτικών σχολείων κ.α.),

• να μη διδάσκουν «συναφές» μάθημα, στην περίπτωση των «συναφών» ειδικοτήτων,

να μην υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στην παρούσα περίοδο, διότι δεν θα μπορέσουν να ολοκληρώσουν επιτυχώς την επιμόρφωσή τους. Άλλωστε, το Φθινόπωρο 2013 προβλέπεται να ξεκινήσει νέα περίοδος επιμόρφωσης, στην οποία θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής, εφόσον τότε πληρούν τις προϋποθέσεις.

Για τον παραπάνω λόγο, στην παρούσα περίοδο επιμόρφωσης, δεν δίνεται δικαίωμα συμμετοχής σε αναπληρωτές εκπαιδευτικούς.

3. ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ – ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ

Τα προγράμματα επιμόρφωσης Β’ Επιπέδου, διάρκειας 96 διδακτικών ωρών, που υλοποιούνται στο πλαίσιο της Πράξης, προβλέπουν για τους επιμορφούμενους εκπαιδευτικούς πρακτική εφαρμογή στην τάξη των γνώσεων και δεξιοτήτων που αποκτούν στο πλαίσιο της επιμόρφωσής τους. Συγκεκριμένα, μετά το πέρας των πρώτων εβδομάδων από την έναρξη του προγράμματος υλοποιούν με τους μαθητές τους, σε εβδομαδιαία βάση, εκπαιδευτικές δραστηριότητες με αξιοποίηση ΤΠΕ, με την καθοδήγηση και υποστήριξη των επιμορφωτών τους. Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες αυτές βασίζονται σε αναλυτικά σενάρια που διατίθενται στο πλαίσιο του επιμορφωτικού υλικού και συνάδουν κατά το δυνατόν με τα προγράμματα σπουδών του σχολείου για τα συγκεκριμένα μαθήματα, τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Η διαδικασία αυτή έχει ως πρόσθετο αποτέλεσμα, τα οφέλη που προκύπτουν από την επιμόρφωση να φτάνουν πολύ γρήγορα και με μαζικό τρόπο στους μαθητές.

Ο ρόλος των επιμορφωτών κατά τη συγκεκριμένη περίοδο της εφαρμογής στην τάξη, είναι ρόλος εμψυχωτή (mentor) των επιμορφούμενων εκπαιδευτικών και περιλαμβάνει κυρίως τα

εξής:

– Οργάνωση, επιλογή (π.χ. από το διαθέσιμο επιμορφωτικό υλικό) ή/και ανάπτυξη/ προσαρμογή σεναρίων για εκπαιδευτικές δραστηριότητες, προκειμένου οι επιμορφούμενοι να τα αξιοποιήσουν στο πλαίσιο της εφαρμογής στην τάξη.

– οργάνωση υποστηρικτικών συναντήσεων (σε εβδομαδιαία βάση) με τους επιμορφούμενους εκπαιδευτικούς (όλο το τμήμα, στα ΚΣΕ), για επιλογή εκπαιδευτικών σεναρίων για εφαρμογή στην τάξη (κατά περίπτωση), προετοιμασία των εβδομαδιαίων «παρεμβάσεων» των επιμορφούμενων με χρήση ΤΠΕ στην τάξη τους, επίλυση αποριών, δειγματικές διδασκαλίες, ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ των επιμορφούμενων μέσω παρουσιάσεων και συζητήσεων αποτελεσμάτων από τις διδασκαλίες/ «παρεμβάσεις», κλπ.

– ασύγχρονη υποστήριξη, κύρια σε παιδαγωγικά θέματα και θέματα χρήσης εκπαιδευτικού λογισμικού, μέσω ηλεκτρονικών μηνυμάτων (π.χ. forum)

– επικουρικά και εφόσον κρίνεται αναγκαία, τηλεφωνική υποστήριξη, σε συγκεκριμένες ημέρες/ ώρες που θα έχουν προηγούμενα γνωστοποιηθεί στους επιμορφούμενους

– κατά περίπτωση και κατά την κρίση του επιμορφωτή, συναντήσεις επιμορφωτή με έναν ή μικρό αριθμό επιμορφούμενων (διά ζώσης ή με χρήση ειδικών εργαλείων σύγχρονης επικοινωνίας π.χ. skype, ή πλατφόρμα σύγχρονης τηλεκπαίδευσης), για συνεργασία και καθοδήγηση (π.χ. συνεργάζονται 2-3 εκπαιδευτικοί που εφαρμόζουν την ίδια εκπαιδευτική δραστηριότητα στην τάξη τους).

Επισημαίνεται, ιδιαιτέρως, ότι οι επιμορφωτές και οι επιμορφούμενοι στο πλαίσιο της εφαρμογής στην τάξη θα συντάσσουν σχετικές αναφορές από τις διδασκαλίες («παρεμβάσεις» με χρήση ΤΠΕ) που έγιναν, οι οποίες θα περιλαμβάνουν και σημεία προς ιδιαίτερη αντιμετώπιση/ προσοχή ή προς βελτίωση, για χρήση και περαιτέρω αξιοποίηση στη διαδικασία της επιμόρφωσης.

Για την παρούσα επιμορφωτική περίοδο (4η επιμορφωτική περίοδος: Απρίλιος 2013 -Νοέμβριος 2013), οι υποστηρικτικές συναντήσεις για την καθοδήγηση και υποστήριξη των επιμορφούμενων εκπαιδευτικών από τους επιμορφωτές τους, θα γίνονται στα ΚΣΕ σε εβδομαδιαία βάση, για όσο διάστημα διαρκεί η εφαρμογή στην τάξη και συγκεκριμένα από 23/09/2013 έως το τέλος του προγράμματος 15/11/2013 (8 εβδομάδες).

Ως εκ τούτου το πρόγραμμα επιμόρφωσης διαρθρώνεται ως εξής:

– 08/04/2013 έως 28/06/2013 και 09/09/2013 έως 20/09/2013 (δώδεκα εβδομάδες):

δύο (2) τρίωρες επιμορφωτικές συνεδρίες ανά εβδομάδα (σύνολο: 72 ώρες επιμόρφωσης)

– 23/09/2013 έως 15/11/2013 (οκτώ εβδομάδες): μία τρίωρη επιμορφωτική συνεδρία και μία υποστηρικτική συνάντηση σχετικά με την εφαρμογή στην τάξη, ανά εβδομάδα (σύνολο: 24 ώρες επιμόρφωσης και τουλάχιστον 16 ώρες υποστηρικτικών συναντήσεων). Στο διάστημα αυτό, οι επιμορφούμενοι εκπαιδευτικοί θα υλοποιούν «παρεμβάσεις» με χρήση ΤΠΕ, στην τάξη με τους μαθητές τους (ισάριθμες των υποστηρικτικών συναντήσεων κατ’ ελάχιστο, δηλαδή εν γένει μια «παρέμβαση» κάθε βδομάδα).

4. ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί μπορούν, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος του έργου (http://b-epipedo2.cti.gr/mis) και με χρήση των κωδικών που τους είχαν αποδοθεί κατά την πιστοποίησή τους στο Α’ Επίπεδο, να ενημερωθούν για τα επιμορφωτικά προγράμματα της ειδικότητάς τους που θα υλοποιηθούν στην περιοχή τους και να υποβάλουν αιτήσεις συμμετοχής.

Οι αιτήσεις των εκπαιδευτικών για συμμετοχή στην παρούσα (4η) περίοδο επιμόρφωσης και η κατανομή τους στα διαθέσιμα προγράμματα επιμόρφωσης γίνεται σε 2 φάσεις:

■ Α’ Φάση: Στο διάστημα από 21 έως 31 Μαρτίου 2013, οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί υποβάλλουν αιτήσεις συμμετοχής και λαμβάνουν αυτόματα μέσω του Πληροφοριακού συστήματος ένα τυχαίο αριθμό για τη συμμετοχή τους στην κλήρωση που θα ακολουθήσει σε περίπτωση μεγάλου αριθμού ενδιαφερομένων στα προγράμματα της επιλογής τους. Ακολουθεί η κλήρωση για την κατανομή των εκπαιδευτικών στα προγράμματα επιμόρφωσης.

■ Β’ Φάση: Στο διάστημα από 1 έως 4 Απριλίου 2013, δημοσιοποιούνται τα αποτελέσματα της Α’ φάσης και δίνεται η δυνατότητα συμπλήρωσης κενών θέσεων, ιδίως σε προγράμματα που δεν συμπλήρωσαν ικανό αριθμό αιτήσεων ενδιαφερομένων προκειμένου να υλοποιηθούν, τόσο με επικαιροποίηση των επιλογών σε αιτήσεις εκπαιδευτικών που δεν κληρώθηκαν, όσο και με νέες αιτήσεις. Συγκεκριμένα, δυνατότητα υποβολής ή επικαιροποίησης αίτησης σε αυτή τη φάση θα έχουν:

i. οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι κατά την Α’ Φάση δεν κληρώθηκαν και δεν έχουν ενταχθεί σε προγράμματα που συμπληρώνουν ικανό αριθμό αιτήσεων/ επιμορφούμενων προκειμένου να υλοποιηθούν,

ii. επιλαχόντες σε προγράμματα που συμπληρώθηκαν κατά την Α’ φάση και πρόκειται να υλοποιηθούν,

iii. άλλοι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να υποβάλουν νέα αίτηση σε αυτή τη φάση,

iv. κατά περίπτωση, επιτυχόντες σε προγράμματα που υλοποιούνται, με την προϋπόθεση ότι η μετακίνησή τους δεν μειώνει το πλήθος των επιμορφούμενων σε βαθμό που να θέτει σε κίνδυνο τη δυνατότητα υλοποίησής τους.

Η κατανομή/ τοποθέτηση των ενδιαφερομένων στα παραπάνω προγράμματα στη Β’ φάση, γίνεται άμεσα κατά σειρά απόλυτης χρονικής προτεραιότητας.

Θα ακολουθήσουν οι εγγραφές των εκπαιδευτικών, προκειμένου να ξεκινήσουν τα μαθήματα στα ΚΣΕ την εβδομάδα της 08ης Απριλίου 2013.

5. ΑΜΕΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Για άμεση ενημέρωση σχετικά με τις παραπάνω δράσεις καθώς και άλλες λεπτομέρειες σχετικά με τη διεξαγωγή των προγραμμάτων, οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί καλούνται να επισκέπτονται τον υποστηρικτικό κόμβο του έργου «Πύλη Ενημέρωσης και Συνεργασίας Β’ Επιπέδου», στην ηλεκτρονική διεύθυνση

http://b-epipedo2.cti.qr

ώστε να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις και τις συχνές ερωτήσεις που δημοσιεύονται εκεί ή/και να υποβάλλουν τυχόν ερωτήματα ηλεκτρονικά στην υπηρεσία help desk της Πράξης.

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

Ετικετοσύννεφο

Αρέσει σε %d bloggers: